Viinikerho Baccus ry

26.4.2016

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Viinikerho Baccus ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viinikulttuuria ja viinien tuntemusta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää viininmaistelutilaisuuksia

  • järjestää kokouksia, juhlia ja opetustilaisuuksia

  • toimeenpanee yritysvierailuja

  • tekee yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

  • toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

6. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen sähköpostilistalla tai Facebook-sivulla taikka muulla vastaavalla yhdistyksen kotisivulla.

Kevätkokouksessa helmi-huhtikuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.  

Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Hallitus

Hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, mutta kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

8. Hallituksen valinta

Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muu hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi. Uusi hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

Mikäli hallituksen puheenjohtajaksi tai hallitukseen on ehdolla useampi henkilö kuin tehtävään voidaan valita, toimitetaan suljettu lippuäänestys. Kokouksen osanottajille, joilla on äänioikeus, annetaan jokaiselle äänestyslippu. Kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa ehdokkaiden nimet ja sen, kuinka monta ehdokasta enintään saa äänestää. Jokainen osanottaja kirjoittaa lippuun kannattamansa yhden tai useamman ehdokkaan nimet. Eniten ääniä saaneet valitaan. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

 

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kukin erikseen.

 

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, mikä on myös toiminnantarkastajien toimikausi.

Toiminnantarkastajaksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja hänelle varahenkilö.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.